Skip to main content block
menu
:::

Guangyingshan Path scale

  Date:2017-10-09       

  Guangyingshan map

  To I-Shou University Changqiyinzuo Area Gathering Place for Mountain Climbers Luotoushan Renpin Pavilion Rest Area Wangxiang Pavilion Wangchen Pavilion
  Houzishan Houyuan Rest Area Yixiantian Lichiyuan Xiannan Gushu Lianchi Chiandoa Lake Luzhi Lake Jiemei Garden Xiaotiandi Guangying Square Xiaoxitou
  Wushan Chiekou Wuyue Pavilion Baiyun Mansion Jianshan Pavilion Jianshan Pavilion Dapinding Cuipin Mansion Chen's Tomb Yard I Kuan Tao Place Yuanjue Temple Jile Temple Peacock Mansion Luye Mansion private lodging (Guangyingshan Linxiao) Parking Lot Binlang Mansion Shengfayuan Shibicukai Husangbao Park Shenxian Pavilion
  Huangbao Lake Changti Jigong Lake Qinxin Lake Xiuqi Temple Tudi Temple Changyeshan Yiqin Pavilion Yage Xiaoshanyuan Tiandong Exit Tiandongchaodun (Cuipin Sunset) Qianshuifu Cuihu Restaurant Wangshanyuan (Lizncuyeyue) Jinzhonglintai (Shiguhanyu) Gumuxianji Linta To Dashe/Nanzi Fengyi Temple Taoren Pavilion Gaoshukou Rest Area Yiqin Pavilion Changyeshan


  Major routes
  For vehicles for climbing for rope climbing height (m) pit, water course Lake, pond scenic spots pavilion rest area rest park peak bridge


  ‧The map is made in reference to 【Guangyingshan Path Hiking Route Chart】 by Zhong Wenqing

  :::
  ▲OPEN ▼CLOSE